Ολοκληρωμένα συστήματα & λύσεις ποιότητας ισχύος

Όλο και περισσότερες εγκαταστάσεις παγκοσμίως αντιμετωπίζουν προβλήματα ποιότητας ισχύος λόγω της αυξανόμενης χρήσης ηλεκτρονικών και αυτοματοποιημένων συστημάτων.

Ποιότητα Ισχύος
Εξάλειψη αρμονικών

Εξάλειψη αρμονικών

Η αυξανόμενη χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση αρμονικών σε βιομηχανίες, ναυτιλία, νοσοκομεία, έργα ΑΠΕ και κτιριακές εγκαταστάσεις.

Καταπόνηση, βλάβες ή καταστροφή του εξοπλισμού, αυξημένα κόστη συντήρησης, απρόβλεπτες διακοπές παραγωγής, καταστροφή ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών, αύξηση θερμικών απωλειών και κατανάλωση ενέργειας ή καυσίμων, είναι μερικές από τις σοβαρότερες συνέπειες των αρμονικών.

Με τη χρήση των ενεργών φίλτρων, οι αρμονικές εξαλείφονται εν τη γενέσει τους χωρίς να εισέρχονται στο δίκτυο, διασφαλίζοντας τις εγκαταστάσεις από σειρά ανεπιθύμητων και ζημιογόνων συνεπειών.

Δες τα ενεργά φίλτρα μας

Διόρθωση συντελεστή ισχύος

Οι παραμορφώσεις του συντελεστή ισχύος είναι συχνές στα ηλεκτρικά δίκτυα και προκαλούν ανεπάρκεια ζητούμενης ενέργειας, αυξημένους λογαριασμούς παροχής ρεύματος και πρόωρη γήρανση των καλωδίων και των μετασχηματιστών.

Τα συστήματα διόρθωσης συντελεστή ισχύος της EMMIS μειώνουν τα «άχρηστα» επαγωγικά ρεύματα που απαιτούνται από τα φορτία και συνεπώς. Έτσι, βελτιώνουν την απόδοση ολόκληρου του ηλεκτρικού δικτύου ενώ ταυτόχρονα μειώνουν την παρουσία αρμονικών ρευμάτων.

Αποσκοπώντας στη μεγιστοποίηση των ωφελειών, παρέχουμε όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες, από τις μετρήσεις και τη σωστή διαστασιολόγηση του συστήματος, μέχρι τη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας του και τη σωστή συντήρηση, ώστε να προστατευθούν τα καλώδια και οι μετασχηματιστές από περιττή εξουδετέρωση ισχύος.

Δες τα προϊόντα μας

Power factor correction

Σταθεροποίηση τάσης

Σταθεροποίηση τάσης

Οι αυξομειώσεις της τάσης προκαλούν ποικίλα προβλήματα. Αυξάνουν τη συνολική κατανάλωση ενέργειας, τα κόστη συντήρησης, ενώ μπορεί να καταστρέψουν ευαίσθητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή να δημιουργήσουν διάφορες δυσλειτουργίες (παύση λειτουργίας, φθορά κλπ).

Η σταθεροποίησης της τάσης – ανεξάρτητα από τις αναπόφευκτες διακυμάνσεις της τάσης εισόδου – αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ομαλή λειτουργία κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Ανάλογα με τις ανάγκες της εφαρμογής σας, σας προτείνουμε τον κατάλληλο τύπο σταθεροποιητή τάσης, διασφαλίζοντας την αξιοπιστία και αποδοτικότητα των ηλεκτρικών σας εγκαταστάσεων.

Δες τα προϊόντα μας

Αντιστάθμιση τάσης

Αντιστάθμιση τάσης

Πάνω από το 60% του κόστους συντήρησης εξοπλισμού για την επίτευξη ποιότητας ισχύος προκαλείται από τις βυθίσεις τάσης και τις μικρές διακοπές ρεύματος. Βυθίσεις τάσης είναι οι απότομες, μεγάλες και μικρής διάρκειας πτώσεις της τάσης.

Οι βυθίσεις τάσεις και οι μικρές διακοπές ρεύματος είναι από τις βασικές αιτίες της κακής ποιότητας ισχύος. Επιβαρύνουν και θέτουν σε κίνδυνο αυτόματα και ηλεκτρονικά συστήματα, inverters και εξοπλισμό επεξεργασίας και ελέγχου δεδομένων.

Με τους αντισταθμιστές τάσης, θωρακίζουμε τον εξοπλισμό σας από τις ‘ατέλειες’ τάσης. Αποτελεσματικά και οικονομικά.

Δες τα προϊόντα μας

Ποιότητα ισχύος.
Προστασία εξοπλισμού.
Αποδοτικότερη λειτουργία.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας
σε όλα τα στάδια της εφαρμογής.

Μετρήσεις

Μετρήσεις

Μετρήσεις υψηλής ακρίβειας και καταγραφή αρμονικών και λοιπών ηλεκτρικών μεγεθών. Με σύγχρονο μετρητικό εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών.

Μελέτες

Μελέτες

Ολοκληρωμένες μελέτες ποιότητας ισχύος με εξειδικευμένα υπολογιστικά εργαλεία και μοντέλα. Βάσει διεθνών προτύπων ή ειδικών απαιτήσεων του χρήστη και της εφαρμογής.

Προμήθεια Εξοπλισμού

Προμήθεια Εξοπλισμού

Υποβολή προτάσεων, προμήθεια και εγκατάσταση του προτεινόμενου εξοπλισμού. Βάσει των αποτελεσμάτων της μελέτης και των ιδιαίτερων απαιτήσεων της εγκατάστασης.

Παραμετροποίηση

Παραμετροποίηση

Παραμετροποίηση, θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού και μετρήσεις. Εκτέλεση προληπτικών ελέγχων και δοκιμών για την ανίχνευση πιθανών σφαλμάτων.

Συντήρηση

Συντήρηση

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα συντήρησης του εξοπλισμού από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Βάσει αναλυτικού τεχνικού εγχειριδίου λειτουργίας και συντήρησης.

Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη

Απαράμιλλη τεχνική υποστήριξη σε όλα τα προϊόντα με τεχνικές λύσεις και προτάσεις. Χρήση νέων τεχνολογιών εφαρμογής. Διατήρηση αρχείου μετρήσεων και ελέγχων. Διάθεση ανταλλακτικών.

Ποιότητα ισχύος
Ένα πολυδιάστατο φαινόμενο

Ενημερωθείτε αναλυτικότερα για τις αιτίες, τα προβλήματα και τους τρόπους αντιμετώπισης της κακής ποιότητας ισχύος.

Έχετε ερωτήσεις;

Επικοινωνήστε μαζί μας