+30 210 3460 222 - Τεχνική Υποστήριξη    [email protected]
catalog
tuv
iso
gr
eng
de
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

   

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
  • EMMIS
  • BLOG
  • Νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες στον κλάδο ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Νέες Ευρωπαϊκές Οδηγίες στον κλάδο ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Περιοδικό ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (τεύχος 279, 2016)</a>84351298479794_EU_Gavel_cropΜια σειρά νέων οδηγιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα βιομηχανικά προϊόντα τέθηκαν σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2015.  Μεταξύ αυτών είναι τρεις οδηγίες που αφορούν τον ηλεκτρολογικό, τηλεπικοινωνιακό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Οι οδηγίες αυτές είναι:

α) Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Εφαρμόζεται από τις 20 Απριλίου 2016.

β) Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης. Εφαρμόζεται από τις 20 Απριλίου 2016.

γ) Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Εφαρμόζεται από τις 13 Ιουνίου 2016.

Νέο Πλαίσιο

Και οι τρεις Οδηγίες ακολουθούν τις κατευθύνσεις του «Νέου Νομοθετικού Πλαισίου» το οποίο υιοθετήθηκε το 2008 και με την απόφαση 768/2008, η οποία θέσπισε ένα κοινό πλαίσιο για την εμπορία των προϊόντων, προσέθεσε στις προηγούμενες Οδηγίες στοιχεία για την αποτελεσματική αξιολόγηση της συμμόρφωσης, τη διαπίστευση και την εποπτεία της αγοράς, περιλαμβάνοντας τον έλεγχο των προϊόντων που προέρχονται από τρίτες χώρες.

Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη όλων των οικονομικών φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού – κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, διανομείς και εισαγωγείς – και τους ρόλους τους σχετικά με τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, προσπαθώντας να επαλείψει τα εξής προβλήματα:

  • Την παρουσία μη συμμορφούμενων ή επικίνδυνων προϊόντων στη αγορά και κατά συνέπεια έλλειψη εμπιστοσύνης στη σήμανση CE.
  • Την άνιση μεταχείριση στην περίπτωση μη συμμορφούμενων προϊόντων και τον άνισο ανταγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων λόγω διαφορετικών πρακτικών όσον αφορά την εποπτεία της αγοράς.
  • Διαφορετικές πρακτικές στον καθορισμό των φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης από τις εθνικές αρχές.
  • Την πολυπλοκότητα του κανονιστικού περιβάλλοντος, το οποίο δημιουργούσε δυσκολίες στην ορθή ερμηνεία κι εφαρμογή της νομοθεσίας, καθώς και διατάξεις από διάφορες νομοθεσίες εφαρμόζονται στο ίδιο προϊόν.

Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο στοχεύει:

  • Στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών που είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους.
  • Στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς διασφαλίζοντας την ίση μεταχείριση όλων των οικονομικών φορέων και ιδιαίτερα των εισαγωγέων και διανομέων.
  • Να μην δημιουργήσει πρόσθετο κόστος στους οικονομικούς φορείς που τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Υποχρεώσεις

Για τους λόγους αυτούς διευκρινίζονται οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών και των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων και προστίθενται υποχρεώσεις για τους εισαγωγής και διανομείς. Οι εισαγωγείς πρέπει να επαληθεύουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει τη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προέρχεται και έχει καταρτίσει την απαιτούμενη τεχνική τεκμηρίωση. Πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι η τεχνική τεκμηρίωση είναι διαθέσιμη στις Αρχές εφόσον το ζητήσουν, ότι το προϊόν φέρει την ορθή σήμανση και συνοδεύεται από τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Πρέπει αν τηρούν ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ.

Επισημαίνεται εδώ ότι κάθε εισαγωγέας, όταν διαθέτει υλικό στην αγορά, θα πρέπει να σημειώνει επί του υλικού το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα του και την ταχυδρομική διεύθυνση από την οποία επικοινωνεί. Θα πρέπει να προβλέπονται εξαιρέσεις, όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του υλικού. Τούτο περιλαμβάνει την  περίπτωση κατά την οποία ο εισαγωγέας θα πρέπει να ανοίξει τη συσκευασία για να αναγράψει το όνομα και την διεύθυνση του επί του υλικού.

Οι διανομείς πρέπει να επαληθεύουν ότι το προϊόν φέρει τη σήμανση CE, την επωνυμία του κατασκευαστή και του εισαγωγές εφόσον απαιτείται, και ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα φυλλάδια και τις οδηγίες χρήσης, σε γλώσσα ευχερώς κατανοητή από τους καταναλωτές και άλλους τελικούς χρήστες στο κράτος μέλος στην αγορά του οποίου πρόκειται να διατεθεί το υλικό, και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις τους. Οι εισαγωγείς και οι διανομείς πρέπει να συνεργάζονται με τις αρχές εποπτείας της αγοράς και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα όταν έχουν θέσει στην αγορά μη συμμορφούμενα προϊόντα.

Κάθε οικονομικός φορέας πρέπει  να είναι σε θέση να υποδείξει στις αρμόδιες Αρχές τον οικονομικό φορέα που τον προμήθευσε με τον εξοπλισμό ή τον οικονομικό φορέα στην οποίο προμήθευσε εξοπλισμό.

Οδηγία 2014/30/ΕΕ

Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η Οδηγία αυτή αντικατέστησε την Οδηγία 2004/108/ΕΚ η οποία καταργείται από τις 20 Απριλίου 2016. Αποτελείται από 47 Άρθρα και 6 Παραρτήματα τα οποία αφορούν:

Άρθρα 1-6: Γενικές διατάξεις

Άρθρα 7-12: Υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων

Άρθρα 13-19: Συμμόρφωση εξοπλισμού (συσκευών και εγκαταστάσεων)

Άρθρα 20-36: Κοινοποίηση οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης

Άρθρα 37-40: Εποπτεία της ενωσιακής αγοράς, έλεγχος των συσκευών που εισέρχονται στην ενωσιακή αγορά και ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης

Άρθρα 41-46: Διατάξεις σχετικά με την Επιτροπή, μεταβατικές  και τελικές διατάξεις

Οδηγία 2014/35/ΕΕ

Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης.

Η Οδηγία αυτή αντικατέστησε την Οδηγία 2006/95/ΕΚ η οποία καταργείται από τις 20 Απριλίου 2016.

Αποτελείται από 27 Άρθρα και 6 Παραρτήματα τα οποία αφορούν:

Άρθρα 1-5: Γενικές διατάξεις

Άρθρα 6-11: Υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων

Άρθρα 12-17: Συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού

Άρθρα 18-22: Εποπτεία της ενωσιακής αγοράς, έλεγχος του ηλεκτρολογικού υλικού που εισέρχεται στην ενωσιακή αγορά και ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης

Άρθρα 23-29: Διατάξεις σχετικά με την επιτροπή, μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 26: Θυγατρικές και υπεργολάβοι των κοινοποιημένων οργανισμών

Άρθρο 27: Αίτηση για κοινοποίηση

Οδηγία 2014/53/ΕΕ

Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 199/5/ΕΚ.

Η Οδηγία αυτή αντικατέστησε την Οδηγία 1999/5/ΕΚ η οποί καταργείται από τις 13 Ιουνίου 2016.

Αποτελείται από 52 Άρθρα και 7 Παραρτήματα τα οποία αφορούν:

Άρθρα 1-9: Γενικές διατάξεις

Άρθρα 10-15: Υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων

Άρθρα 16-21: Συμμόρφωση του ραδιοεξοπλισμού

Άρθρα 22-38: Κοινοποίηση οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης

Άρθρα 39-43: Εποπτεία της ενωσιακής αγοράς, έλεγχος των συσκευών που εισέρχονται στην ενωσιακή αγορά και ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης

Άρθρα 44-52: Διατάξεις σχετικά με την Επιστροπή, μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Και στις τρεις οδηγίες περιέχονται παραρτήματα  με αναφορές σε ουσιώδεις απαιτήσεις, διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και προθεσμίες για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και ημερομηνία εφαρμογής.

Πηγή : Περιοδικό ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ (τεύχος 279, 2016)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

EMMIS ΑΒΕΕ

Ανδρέα Μεταξά 11, 14564 Κηφισιά, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3460222
fax: +30 210 3460562
[email protected]
EMMIS map