+30 210 3460 222 - Τεχνική Υποστήριξη    [email protected]
catalog
tuv
iso
gr
eng
de
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

   

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
  • EMMIS
  • BLOG
  • Σε εφαρμογή η υποχρέωση συμμόρφωσης προϊόντων για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα ηλεκτρολογικού υλικού

Σε εφαρμογή η υποχρέωση συμμόρφωσης προϊόντων για όλη την εφοδιαστική αλυσίδα ηλεκτρολογικού υλικού

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Picture2

Όπως αναμενόταν, η Ελληνική Νομοθεσία προσαρμόστηκε στην Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κονοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού.

Βάσει της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρ. Φύλλου 1425), για την συμμόρφωση – σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα – του ηλεκτρολογικού υλικού το οποίο διατίθεται και κυκλοφορεί στην αγορά, ευθύνεται πλέον ολόκληρη η εφοδιαστική αλυσίδα (κατασκευαστές, αντιπρόσωποι, εισαγωγείς, διανομείς).

Σκοπός της νέας Νομοθεσίας είναι ότι το ηλεκτρολογικό υλικό που διατίθεται και κυκλοφορεί στην αγορά πληροί τις απαιτήσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας προσώπων, κατοικίδιων ζώων και ιδιοκτησίας, με ταυτόχρονη κατοχύρωση της λειτουργίας της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς.

Βάσει της νέας Νομοθεσίας, παραθέτουμε παρακάτω τις βασικές υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων.

Υποχρεώσεις κατασκευαστών:

Οι κατασκευαστές καταρτίζουν τεχνικό φάκελλο και διενεργούν την απαιτούμενη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης ή αναθέτουν την διενέργειά της. Όταν η συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού αποδεικνύεται με την ανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, οι κατασκευαστές καταρτίζουν την δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και θέτουν την σήμανση CE.

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό που έχουν διαθέσει στην αγορά φέρει αριθμό τύπου, παρτίδας ή σειράς ή άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίησή του ή όταν δεν το επιτρέπει το μέγεθος ή η φύση του ηλεκτρολογικού υλικού, οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι οι απαιτούμενες πληροφορίες αναγράφονται στην συσκευασία του ή σε έγγραφο που συνοδεύει το ηλεκτρολογικό υλικό.

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα προκειμένου αυτές να είναι ευχερώς κατανοητές από τους καταναλωτές και τους άλλους τελικούς χρήστες. Οι οδηγίες, οι πληροφορίες ασφάλειας και κάθε επισήμανση είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες.

Υποχρεώσεις εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων:

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την οποία λαμβάνει από τον κατασκευαστή και η οποία επιτρέπει στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τουλάχιστον τα ακόλουθα:

  • Να τηρεί την δήλωση συμμόρφωσης και τον τεχνικό φάκελλο στην διάθεση της αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς επί 10 έτη από την διάθεση του ηλεκτρολογικού υλικού στην αγορά.
  • Να παρέχει στην αρμόδια αρχή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος αυτής, όλες τις πληροφορίες και την τεκμηρίωση που απαιτούνται για να αποδειχθεί η συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού.
  • Να συνεργάζεται με την ως άνω αρχή, κατόπιν αιτήματός της, για κάθε δράση που πρέπει να αναληφθεί ώστε να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι που ενέχει το ηλεκτρολογικό υλικό που καλύπτει η εντολή του εντολοδόχου.

Υποχρεώσεις εισαγωγέων:

Πριν να διαθέσουν ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά, οι εισαγωγείς διασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης, έχει καταρτίσει τεχνικό φάκελλο, το ηλεκτρολογικό υλικό φέρει την σήμανση CE και συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα.

Εφόσον ο εισαγωγέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι το ηλεκτρολογικό υλικό δεν συμμορφώνεται, δεν διαθέτει το ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά έως ότου εξασφαλισθεί η συμμόρφωσή του και ενημερώνει σχετικά τον κατασκευαστή καθώς και την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς, όταν το ηλεκτρολογικό υλικό ενέχει κίνδυνο.

Οι εισαγωγείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό που έχουν διαθέσει στην αγορά δεν συμμορφώνεται, λαμβάνουν αμέσως όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν την συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το ηλεκτρολογικό υλικό ενέχει κίνδυνο, οι εισαγωγείς ενημερώνουν αμέσως σχετικά με το θέμα αυτό την αρμόδια ερχή εποπτείας της αγοράς και παραθέτουν λεπτομέρειες για την μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Υποχρεώσεις διανομέων:

Οι διανομείς, πριν καταστήσουν διαθέσιμο το ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά, επαληθεύουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό φέρει την σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας προς τους καταναλωτές στην Ελληνική γλώσσα και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει όλες τις σχετικές απαιτήσεις.

Εφόσον ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγους να πιστεύει ότι το ηλεκτρολογικό υλικό δεν συμμορφώνεται, δεν καθιστά διαθέσιμο το ηλεκτρολογικό υλικό στην αγορά έως ότου εξασφαλισθεί η συμμόρφωσή του. Ο διανομέας ενημερώνει επίσης τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς και την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς, όταν το ηλεκτρολογικό υλικό ενέχει κίνδυνο.

Οι διανομείς που θεωρούν ή έχουν λόγο να πιστεύουν ότι το ηλεκτρολογικό υλικό που έχουν καταστήσει διαθέσιμο στην ελληνική αγορά δεν συμμορφώνεται, φροντίζουν να ληφθούν άμεσα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα για αν εξασφαλίσουν την συμμόρφωση του ηλεκτρολογικού υλικού, το αποσύρουν ή το ανακαλούν, κατά περίπτωση. Πέραν τούτου, όταν το ηλεκτρολογικό υλικό ενέχει κίνδυνο, οι διανομείς ενημερώνουν αμέσως την αρμόδια εθνική αρχή εποπτείας της αγοράς και παραθέτουν λεπτομέρειες, όσον αφορά την μη συμμόρφωση και τα τυχόν διορθωτικά μέτρα που έλαβαν.

Αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς, ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Με ευθύνη της αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς διενεργούνται τακτικοί ή έκτακτοι επιτόπιοι έλεγχοι κατά περίπτωση στους χώρους κατασκευής, αποθήκευσης, διάθεσης και διαθεσιμότητας των εν λόγω προϊόντων. Οι υπεύθυνοι οικονομικοί φορείς καθώς και οι τελικοί χρήστες οφείλουν να επιτρέπουν στα εντεταλμένα όργανα την είσοδο στους χώρους τους και να θέτουν στην διάθεσή τους οποιοδήποτε στοιχείο τους ζητηθεί και έχει σχέση με την κατασκευή, την προμήθεια ή την προέλευση των συγκεκριμένων προϊόντων.

Στους παραβάτες των διατάξεων της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, ανεξάρτητα από άλλα μέτρα που προβλέπονται από αυτή και ανεξαρτήτως άλλων κυρώσεων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα προϊόντα ηλεκτρολογικού υλικού, επιβάλλεται πρόστιμο από 2.000 έως 50.000€, ανάλογα με την σοβαρότητα/ βαρύτητα της παράβασης και της μη συμμόρφωσης.

Η EMMIS ΑΒΕΕ ενημερώνει τους πελάτες και τελικούς χρήστες των προϊόντων της ότι έχει εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση όλων των προϊόντων της σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Μάλιστα, η ως άνω συμμόρφωση των προϊόντων της EMMIS υφίσταται πολύ πριν την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, ακολουθώντας πιστά τις αρχές της εταιρίας για την απόλυτη ασφάλεια των πελατών και τελικών χρηστών των προϊόντων της.

Επιπλέον, η EMMIS ΑΒΒΕ είναι σήμερα η μοναδική Ελληνική εταιρία κατασκευής μετασχηματιστών χαμηλής τάσης με προϊοντική πιστοποίηση, βάσει των Ευρωπαϊκών προτύπων EN/IEC61558-2-4, EN/IEC61558-2-6 και EN/IEC61558-2-15.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

EMMIS ΑΒΕΕ

Ανδρέα Μεταξά 11, 14564 Κηφισιά, Αθήνα
Τηλ.: +30 210 3460222
fax: +30 210 3460562
[email protected]
EMMIS map